STATUT

Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Otwocku 


 po zmianach wprowadzonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Cechu w dniu 20 maja 2016r

zatwierdzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy (WA.XIV NS-REJ.KRS/042376/16/146)w dniu 12.12.2016 

 

I.   Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

 

1.  Cech, jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno – zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła.

2.  Cech posiada osobowość prawną.

3.  Cech działa na podstawie obowiązującej Ustawy o rzemiośle Dz.U. 2015poz 1182 i postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 2.

 

1.  Cech zrzesza na zasadach dobrowolności osoby fizyczne i wspólników spółek cywilnych osób fizycznych, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie rzemiosł różnych i przedsiębiorczości. Za zgodą Zarządu Cechu członkami Cechu mogą być także inne osoby fizyczne lub prawne wymienione w art. 7 p 7 Ustawy o rzemiośle.

2.  Cech działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3.

 

1.  Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Otwocku.

2.  Siedzibą Cechu jest Otwock, ul. Kołłątaja 1.

 

§ 4.

 

1.  Cech na zasadzie dobrowolności może być członkiem organizacji samorządu rzemieślniczego, wymienionych w art. 7, ust. 3, pkt 1 – 3 Ustawy o rzemiośle oraz innych organizacji społecznych i gospodarczych.

 

 

 

II.  Zadania Cechu.

 

§ 5.

 

 1. Cech jest zobowiązany dbać o utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych   z zasadami etyki i godności zawodowej.

 2. Do zadań Cechu należy w szczególności:

1)  utrzymywanie i podnoszenie godności zawodowej członków,

2)  podejmowanie inicjatyw oraz współpraca z organami władz państwowych i samorządowych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu,

3)  prowadzenie wśród członków pracy społeczno – wychowawczej, mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego wykonywania rzemiosła,

4)  reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów władz państwowych i samorządowych, organizacji społecznych i gospodarczych oraz sądów,

5)  zgłaszanie kandydatów, jako przedstawicieli Cechu w Powiatowej Radzie Zatrudnienia,

6)  udzielanie członkom pomocy przy wykonywaniu rzemiosła w drodze udzielania porad, wystąpień i interwencji,

7)  organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i pracowników zakładów rzemieślniczych,

8)  popieranie rozwoju technicznego i gospodarczego w rzemiośle,

9)  propagowanie, koordynowanie i nadzorowanie przygotowania zawodowego,

10)  rozpatrywanie skarg na działalność członków,

11)  organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie BHP oraz warunków sanitarno – epidemiologicznych,

12)  zawieranie i rejestrowanie umów o naukach rzemiosła i przyuczenia do wykonywania określonej pracy, nadzorowanie prawidłowego przebiegu nauki zawodu i przyuczenia w zakładach rzemieślniczych, czuwanie nad przebiegiem przepisów regulujących sprawy uczniów i przyuczanych,

13)  załatwianie sporów wynikłych między mistrzami a uczniami i w uzasadnionych przypadkach pozbawienia mistrza prawa przygotowania zawodowego,

14)  współpraca z władzami oświatowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów rzemieślniczych oraz roztaczania opieki nad młodzieżą rzemieślniczą,

15)  delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych,  w pracy których uczestniczy rzemiosło,

16)  prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej,

17)  prowadzenie działalności gospodarczej określonej przez Zarząd Cechu,

18)  prowadzenie informacji o usługach świadczonych przez członków,

19)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 3. Do realizacji określonych w Statucie zadań gospodarczych, socjalnych i szkoleniowych Cech może powołać wyodrębnione jednostki gospodarcze

 

III.         Prawa i obowiązki członków Cechu.

 

§ 6. 

 

1.  Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej. Treść deklaracji jest określona przez Zarząd Cechu. Deklaracja winna zawierać rekomendację dwóch członków Cechu.

2.  Organem uprawnionym do przyjmowania  członków jest Zarząd Cechu.

3.  Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta na najbliższym posiedzeniu Zarządu Cechu lecz nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

4.  W przypadku śmierci członka Cechu, uprawnienia do członkostwa w stosunku do współmałżonka i zstępnych pozostających do chwili śmierci na jego utrzymaniu, ustalane są w oparciu o Ustawę o rzemiośle.

 

§ 7.

 

1.Członkowstwo Cechu uzyskuje się na mocy uchwały Zarządu, o której mowa w §6p.3 Statutu oraz po wpłaceniu wpisowego i składek członkowskich za pełny rok ,w którym dana osoba została przyjęta do Cechu. Opłaty te winny być wniesione w terminie 14 (czternastu) dni od daty doręczenia nowo wstępującemu informacji o pozytywnej decyzji Zarządu. W przypadku niewniesienia w powyższym terminie wspomnianych opłat uchwała Zarządu traci swoją moc. Wysokość wpisowego oraz składek członkowskich określa Uchwała Zarządu zgodnie z § 17 Statutu.

2.O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia winno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie w sprawie środka odwoławczego.

3.Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

 

§ 8.

 

1.  Członkowie Cechu mają prawo do:

1)  korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 Statutu,

2)     czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Cechu  (z zastrzeżeniem § 31  p 8) przy czy czynne prawo wyborcze członek Cechu uzyskuje po pełnym roku należenia do Cechu zaś bierne prawo wyborcze po 5 (pięciu) latach nieprzerwanego członkostwa w Cechu,

3)  zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia pracy Cechu,

4)  wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu – dotyczących praw członka do Walnego Zgromadzenia,

5)  obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań od stawianych im zarzutów i skarg na ich działalność oraz do udzielania wyjaśnień,

6)  wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń i rocznego sprawozdania Zarządu Cechu oraz protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonanych zaleceń,

7)  uzyskiwania od organów Cechu – na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub w innych formach informacji o działalności Cechu,  jego wynikach oraz zamierzeniach,

8)  żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Cechu zgodnie z §25 Statutu.

2. Nie ma czynnego prawa wyborczego członek Cechu, który:

1) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,

2) został pozbawiony tego prawa prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego,

3) zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej sześciu miesięcy, mimo zawiadomienia, o którym mowa w §26, ust.4 Statutu.

 

 

 

§ 9.

 

Do statutowych obowiązków członka Cechu należy:

1)  przestrzeganie prawa, zasad etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasad współżycia społecznego,

2)  stosowanie się do przepisów Statutu,

3)  czynne uczestnictwo w pracach Cechu,

4)  podnoszenie jakości usług oraz obsługi klientów,

5)  terminowe opłacanie składek członkowskich.

 

§ 10.

 

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub przeniesienia siedziby zakładu rzemieślniczego .

 

§ 11.

 

Członkowstwo Cechu ustaje na skutek:

1)  wystąpienia,

2)  wykreślenia,

3)  wykluczenia,

4)  śmierci.

 

§ 12.

 

1.  Członek Cechu może wystąpić z Cechu za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie winno być dokonane w formie pisemnej.

2.  Wystąpienie członka Cechu następuje po upływie 3 miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Cechu, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

 

 

 

 

§ 13.

 

Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku:

1)  utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu,

2)  zaleganie z zapłatą składek członkowskich powyżej 12(dwunastu) miesięcy,

3)  śmierci.

 

§ 14.

 

Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd Cechu.

 

§ 15.

 

1.  O wykreśleniu członka z przyczyn określonych w §13, pkt 1 i 2 Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.

2.  Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

3.  Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia decyzji wraz z uzasadnieniem.

4.  Członek ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać dodatkowe wyjaśnienia.

5.  O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się powinien być on zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie adresem w sposób określony w §26, ust. 1 Statutu.

6.  W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa Cechu.

 

§ 16.

 

1.  Wykluczenie członka może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego.

2.  Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:

1)  popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,

2)  umyślne działanie na szkodę Cechu,

3)  uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich w tym stwierdzenie istotnych uchybień związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników,

4)  naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

 

§17.

 

Wysokość wpisowego i składki cechowej ustala Zarządu Cechu odrębną uchwałą. Informację o zmianie wysokości wpisowego lub składki członkowskiej Zarząd Cechu przedstawia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu członków.

 

§ 18.

 

1.  Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność “honorowego starszego Cechu” lub “honorowego członka Zarządu” osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła.

2.  Uchwałą Zarządu można nadać godność “honorowego członka Cechu” osobom, które przez ostatnie 15 lat były członkiem Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały działalności rzemieślniczej.

3.  Osoby posiadające tytuły honorowe wymienione w ust. 2 zachowują czynne i bierne prawo wyborcze .

4.  Osoby wymienione w ust. 2 mają prawo korzystać ze świadczeń Cechu w zakresie przysługującym członkom.

 

 

 

 

 

IV.        Organy Cechu.

 

§ 19.

 

1.  Organami Cechu są:

A. Walne Zgromadzenie Cechu

B. Zarząd

C. Komisja Rewizyjna

D. Sąd Cechowy.

2.  Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1, lit. B, C, D.

3.  Wybory Starszego Cechu oraz członków organów, o których mowa w ust. 1 następują w drodze głosowania tajnego spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie Starszego Cechu oraz członków organów, o których mowa w ust. 1 następuje także w głosowaniu tajnym.

4.  Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

5.  Za udział w posiedzeniu organów Cechu wymienionych w ust. 1, lit. B, C, D członkowie mogą otrzymywać diety.

6.  Wysokość diet organów wymienionych w ust. 1, lit. B, C, D ustala Zarząd.

7.  Kadencja organów wymienionych w ust. 1 trwa 5 lat.

 

A. Walne Zgromadzenie.

 

§20.

 

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

 

§ 21.

 

1.  Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

1)  uchwalanie Statutu Cechu i jego zmian,

2)  wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego

3)  uchwalanie planów finansowych oraz przeznaczenia czystej nadwyżki budżetowej Cechu,

4)  rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

5)  podejmowanie uchwał w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

6)  nadawanie godności “Honorowego Starszego Cechu” i “Honorowego Członka Zarządu Cechu”,

7)  podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpieniu z nich,

8)  rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,

9)  upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,

10)  uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i Komisji Walnego Zgromadzenia,

11)  wybieranie delegatów na zjazdy samorządu rzemiosła - w przypadku zdekompletowania listy delegatów wybory uzupełniające może przeprowadzić Zarząd,

12)  podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w Statucie,

13)  uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła.

 

§ 22.

 

1.  W przypadku, gdy liczba członków Cechu przekroczy 1000 osób, Walne Zgromadzenie Członków zastępuje się Walnym Zgromadzeniem Delegatów.

2.  Delegaci wybierani są w stosunku: 1 delegat na 10 członków.

3.  Do zgromadzenia delegatów stosuje się odpowiednio przepisy o Walnym Zgromadzeniu.

 

§ 23.

 

Odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego przed upływem kadencji, może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych w głosowaniu tajnym – na wniosek ¼ członków (delegatów) lub Komisji Rewizyjnej.

 

§ 24.

 

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 25.

 

1.  Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje się raz do roku, nie później niż do końca czerwca dla zatwierdzenia sprawozdania i zamknięcia rachunkowego, udzielenia Zarządowi absolutorium oraz uchwalenia planu finansowego na dany rok.

2.  Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajnego na żądanie:

1)  Komisji Rewizyjnej,

2)  ¼ ogółu członków (delegatów).

3.  Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu zwołania.

4.  W przypadku podanym w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub Komisja wybrana przez ¼ ogólnej liczby członków (delegatów).

 

§ 26.

 

1.  O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków (delegatów) listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2.  W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.

3.  W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w Biurze Cechu – odpowiednio do porządku obrad – następujących materiałów:

1)  zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,

2)  sprawozdanie Zarządu,

3)  projektów podstawowych uchwał,

4)  protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

Powyższe materiały na prośbę członka Cechu mogą być mu udostępnione drogą elektroniczną

4.  Członkom (delegatom), którzy zalegają ze składkami na rzecz Cechu powyżej sześciu miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłaty zaległych składek – będą pozbawieni mandatu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i będą mogli w nim uczestniczyć jedynie z głosem doradczym bez głosu decydującego.

 

§ 27.

 

1.  Walne Zgromadzenie otwiera i przewodniczy mu Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu. Funkcje V-ce Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia pełnią Podstarsi Cechu lub w razie potrzeby członek Zarządu Cechu.

2.  Przewodniczący ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze Zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.

3.  Szczegółowy tryb prowadzenia Walnego Zgromadzenia określa regulamin Zgromadzenia.

 

§ 28.

 

1.  Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami §26 Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych wynosi co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków (delegatów).

2.  W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków (delegatów) w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie i jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

3.  Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

4.  Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad, wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.

5.  W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu (delegaci) posiadający mandat uczestnictwa

 

§ 29.

 

1.  Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków (delegatów) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

2.  Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.

 

B.  Zarząd Cechu.

 

§ 30.

 

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

 

§ 31.

 

 1. Zarząd Cechu składa się z 3 do 7 członków w liczbie nieparzystej ;                                                                               w przypadku 3 członków będą to :

                    Starszy Cechu  -   Prezes Zarządu

                                             Sekretarz

                                             Skarbnik

          w przypadku 5 członków:

                      Starszy Cechu  -  Prezes Zarządu

   Dwóch Podstarszych Cechu  -  Wiceprezesów Zarządu

                                               Sekretarz

                                               Skarbnik

         w przypadku 7 członków jak wyżej oraz dwóch członków Zarządu

 

 1. Walne Zgromadzenie wybiera Starszego Cechu oddzielnie a pozostałych członków Zarządu razem. Warunkiem wyboru starszego Cechu jest uzyskanie największej liczby głosów lecz nie mniej niż 50% oddanych głosów.
 2. Przy braku rozstrzygnięcia wyboru Starszego Cechu w pierwszej turze, do następnej tury staje dwóch kandydatów, którzy w turze pierwszej otrzymali największą liczbę głosów.
 3. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona  Podstarszych, Sekretarza i Skarbnika.
 5. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 6. Do zarządu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu z zachowaniem §8  punkt 1 podpunkt 2 i punkt 2 Statutu.
 7. Kandydat na członka Zarządu powinien być nieprzerwanie członkiem Cechu przez ostatnie 5 lat.

 

§ 32.

 

W razie ustąpienia członka Zarządu przed upływem kadencji, Zarząd pracuje w zmniejszonym składzie do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru uzupełniającego. W przypadku ustąpienia Starszego Cechu, jego funkcję obejmuje członek Zarządu wybrany przez Zarząd w głosowaniu tajnym. Funkcję tę pełni do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Starszego Cechu

 

§ 33.

 

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

 

§ 34.

 

Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

1)  współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących rozwoju rzemiosła oraz reprezentowanie interesów członków wobec tych organów, organizacji społecznych i gospodarczych,

2)  gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia,

3)  zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te Zgromadzenia,

4)  powoływanie Komisji Skarg i Wniosków i innych Komisji spośród członków Cechu za ich zgodą, na okres kadencji Zarządu,

5)  realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi,

6)  powoływanie i odwoływanie Kierownika Biura, Z-cy Kierownika i Głównego Księgowego,

7)  ustalanie zakładowego regulaminu pracy,

8)  rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nie terminowe wykonanie zamówień przez członków Cechu,

9)  kierowanie wniosków do Sądu Cechowego w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków oraz popieranie tych wniosków przed Sądem,

10)  podejmowanie uchwał o członkostwie Cechu w spółdzielniach rzemieślniczych i innych organizacjach,

11)  przyjmowanie na członków Cechu ,

12)  nadawanie tytułu “Honorowego Członka Cechu”,

13)  dokonywanie wyborów uzupełniających na zjazdy samorządu rzemiosła,

14)  wybór przedstawicieli Cechu do Powiatowej Rady Zatrudnienia.

 

§ 35.

 

1.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w kwartale.

2.  Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

§ 36.

 

1.  Posiedzenie Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy.

2.  O czasie i miejscu posiedzenia Zarządu powiadamiani są na 7 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. W przypadku gdy zwołania Zarządu zażądała Komisja Rewizyjna, o posiedzeniu należy powiadomić również ten organ.

3.  W posiedzeniu Zarządu uczestniczy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

 

 

 

§ 37.

 

1.  Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków w tym Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu.

2.  Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

3.  Zasady i tryb pracy Zarządu i jego Komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 

C. Komisja Rewizyjna.

 

§ 38.

 

1.  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

2.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne zgromadzenie spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu w głosowaniu tajnym. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów lecz nie mniej niż 50% oddanych głosów.

3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka Komisji najbliższe Walne Zgromadzenie dokona wyboru uzupełniającego.

 

§ 39.

 

1.  Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1)  badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym że na wniosek ¼ ogólnej liczby członków Cechu lub Zarządu Cechu, badanie powinno być przeprowadzone niezwłocznie po złożeniu wniosku,

2)  badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,

3)  składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,

4)  przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.

2.  Zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję.

 

D. Sąd Cechowy.

 

§ 40.

 

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej.

 

§ 41.

 

1.  Sąd Cechowy składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% oddanych głosów.

2.  Sąd Cechowy wybiera ze swego grona przewodniczącego, pozostali pełnią funkcję zastępców przewodniczącego.

 

§ 42.

 

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności zawodowej przed Sądem Cechowym za naruszenie:

1)  statutowych obowiązków członka Cechu i uchwał statutowych organów Cechu,

2)  zasad etyki zawodowej lub nierzetelnego wykonywania rzemiosła.

 

§ 43.

 

1.  Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub zainteresowanej strony.

2.  Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

 

§ 44.

 

1.  Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:

1)  upomnienie,

2)  naganę,

3)  pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu, przewidzianych w Statucie, na okres 1-go roku,

4)  pozbawienie biernego prawa wyborczego do organów cechowych na okres do lat 3,

5)  wnioskować do Zarządu o wykluczenie.

2.  W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może – niezależnie od orzeczenia kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.

3.  W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń rzemieślnika i uznania skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary, może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

 

§ 45.

 

1.  Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Warszawie, w ciągu 1 miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia.

2.  Orzeczenia Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego są ostateczne.

 

§ 46.

 

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu.

 

§ 47.

 

Właściwość, zasady i tryb postępowania przed Sądem Cechowym, określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

 

V.  Sekcje terenowe i zawodowe.

 

§ 48.

 

1.  Członkowie Cechu wykonujący rzemiosło na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin mogą tworzyć sekcje terenowe.

2.  Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosło mogą tworzyć sekcje zawodowe.

3.  Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego określa Zarząd Cechu. Przewodniczący może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

4.  Do zadań sekcji należy:

1)  wybieranie delegatów na Walne Zgromadzenie o ile spełnione są warunki §22, ust. 1,

2)  oddziaływanie na członków w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno – gospodarczych rzemiosła,

3)  prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,

4)  wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,

5)  otoczenie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy członkom Cechu prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze.

5.  Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu.

6.  Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.

 

VI.        Komisje Zarządu Cechu.

 

§ 49.

 

1.  Do wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków – Zarząd Cechu może powołać odpowiednie komisje, a w szczególności Komisję d/s Skarg i Wniosków.

2.  Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi.

3.  Komisje sporządzają sprawozdania ze swych prac i przekazują je Zarządowi Cechu wraz ze swymi wnioskami.

4.  Zarząd Cechu powinien rozpatrzyć wnioski komisji w ciągu miesiąca od ich złożenia oraz składać na Walnym Zgromadzeniu Cechu informacje o pracach komisji.

5.  Kadencja komisji jest równa kadencji organów Cechu w lit. B, C i D §19, ust. 1.

6.  Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.

 

VII.       Zasady gospodarki finansowej Cechu.

 

§ 50.

 

 1. Gospodarka finansowa Cechu jest prowadzona w oparciu o plany finansowe uchwalane przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia członków oraz inne wpływy.
 2. Do czasu uchwalenia nowego planu finansowego na dany rok obrachunkowy Cech działa w oparciu o prowizorium  uchwalone przez Zarząd.
 3. Zarząd może dokonywać w planie finansowym zmian pod warunkiem pokrycia wydatków odpowiednio uzyskanymi wpływami.
 4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w Cechu pracowników uchwala Walne Zgromadzenie.

 

VIII.     Biuro Cechu.

 

§ 51.

 

Kierownik Biura Cechu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 

§ 52.

 

Zasady organizacji pracy Biura określa Zarząd.

 

IX.        Reprezentacje Cechu.

 

§ 53.

 

Cech reprezentowany jest przez dwóch członków Zarządu w tym  Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu.

Kierownik Biura może reprezentować Cech w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

 

§ 54.

 

1.  Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składa dwóch członków Zarządu, w tym Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu.

2.  Zarząd Cechu może udzielić Kierownikowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności określonego rodzaju.

 

X.  Zmiana Statutu.

 

§ 55.

 

Zmiana Statutu może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej zgodnie z §28, ust. 4 Statutu.

 

XI.        Likwidacja Cechu.

 

§ 56.

 

1.  Likwidacja Cechu następuje w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością ¾ głosów obecnych, uprawnionych do głosowania członków (delegatów) Cechu.

2.  Likwidatorami Cechu są członkowie jego Zarządu.

3.  Obowiązkiem likwidatora jest prowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Cechu przed nieuzasadnionym uszczupleniem. Po zakończeniu likwidacji, likwidator zgłasza sądowi wniosek o wykreślenie Cechu z rejestru.

4.  Uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa w p. 1, określa przeznaczenie majątku Cechu.

 

 

Za zgodność z oryginałemCopyright 2012 by Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Otwocku. all rights reserved.